Historik

UHRS

KÄLLA

Segelvik Vatten – historiebeskrivning

Söderhamns kommun har en unik tillgång i skärgården, vilket också påverkat utvecklingen av skärgårdslivet under de senaste decennierna. Allt fler sommarstugor är numera sommarhus och används allt större del av året. Antalet åretruntboende har ökat starkt.

 

Därmed har också kravet på lösningar för att tillgodose fastigheterna med dricksvatten ökat. Ingen vill längre ”köra dunkar från stan”, eller nöja sig med grävda brunna med humusfärgat vatten. Även borrade brunnar har i många fall problem i vårt område p.g.a. en sprickig berggrund med risk för inläckage av havsvatten.

 

Sommaren 2002 började en handfull fastighetsägare längs Segelviksvägen skissa på en plan för att förse området mellan vändplan i Utvik, Segelvik, Tallskär och Svartsundet söder om Svartsundsrännan med kommunalt vatten. Kontakt togs med kommunen som visade intresse för att dra fram det kommunala vattennätet de 700 m som fattades för att nå en mätarbrunn vid vändplan, som då skulle bli kommunens leveranspunkt.

 

Nästa steg var att ta in anbud på en entreprenad för grävning och nedläggning av ca 5 km servisledning på frostfritt djup fram till alla tomtgränser. En enkät skickades ut till 83 stycken presumtiva vattenabonnenter med information om projektet och en preliminär kostnad beroende på antalet inkopplade fastigheter. Vi fick snabbt ett intresse från ett 60-tal stugägare, vilket indikerade en total kostnad på 44 – 45 tusen kronor per abonnent. Det starka intresset inspirerade till att gå vidare i projektet. En av offertgivarna valdes till entreprenör och en ekonomisk förening bildades och registrerades i januari 2003.

 

Därefter hände saker i snabb takt. En konstituerande stämma hölls i januari. Intressenterna informerades mer i detalj om projektet och ombads att registrera sig i föreningen och betala en första handpenning. Den 22 april, tredjedag påsk 2003, sattes skoporna i backen vid platsen för mätarbrunnen invid vändplan i Utvik.

 

Strax efter midsommar 2003 kunde de första abonnenterna tömma upp en kanna kommunalt vatten i sina kök och under loppet av sommaren var hela nätet komplett. Ingrävningen av vattenledningen från tomtgräns till fastigheten sköttes på många sätt beroende på t ex avstånd och krav på frostfrihet.

 

Projektet blev ca 10 % dyrare än beräknat beroende på tre faktorer:

Totala grävlängden blev 5400 m mot kalkylerade 5000 m.

Mängden sten i grävmassorna som inte kunde användas som återfyllnadsmaterial, utan måste ersättas med pinnmo, blev större än beräknat.

På föreningens första årsstämma fattades ett enhälligt beslut att städa bort de uppgrävda stenar som låg och ”skräpade” längs vattenledningens sträckning.

 

Trots dessa tilläggskostnader fick alla som önskat kommunalt vatten till sina fastigheter för under 50 tusen kronor efter ett projekt som varade ca 100 dagar.

 

Driften av vattenledningsnätet har fungerat mycket bra sedan starten. Inga stora läckor har förkommit. De fåtal små läckor som uppkommit har snabbt åtgärdats genom ett gott samarbete med Söderhamns kommun, som direkt slagit larm om de sett en ”onormal” förbrukning på vår del av nätet. Likaså har styrelsen vid ett stort antal tillfällen tillbringat någon timme mellan t ex 2 och 3 på natten för att studera vattenmätarna i mätarbrunnen. Om mätarna aldrig står stilla har vi förmodligen en vattenläcka. Genom att nätet är byggt i sektioner, som går att stänga av, kan en läcka snabbt lokaliseras till en viss sektion.

 

Den första tekniska renoveringen av vattennätet har genomförts under sommaren 2011, då samtliga vattenmätare bytts ut till en modernare version med lågt startflöde och inbyggd backventil.

 

Behovet av kommunalt vatten i vår skärgård resulterade år 2006/07 i en diskussion med boende på södra delen av Stålnäs om möjligheten att ansluta till vårt vattenledningsnät. Resultatet blev att en servisledning anslöts till vårt nät, grävdes ner till Svartsundsviken, och lades fortsättningsvis ner på havsbotten över till Storsand på Stålnäs. Där försörjs nu ett 25-tal fastighetsägare med kommunalt vatten.

 

Segelvik Vatten har nu planer på att utvidga sin verksamhet till att försörja fastighetsägarna i området med bredband via optisk fiber. Projektet har påbörjats under sommaren 2011 och beräknas vara färdigställt sommaren 2012.